Manipulácia s bremenami

Nenakladajte si toho priveľa

Predmety zdvíhajte správnym spôsobom

Používajte zdvíhacie a prepravné prostriedky

Dodržujte národné predpisy.

Marec