Bezpečnosť práce na jednoduchom rebríku

Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zaistený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu

Sklon rebríka musí byť od 2,5:1 do 4:1

Zabezpečte dostatočný presah rebríka.
Zachyťte sa o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie

Dodržujte národné predpisy.

Máj