Lična zaštitna oprema (LZO)

Koristite ličnu zaštitnu opremu

Koristite ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti

Koristite štitnike za kolena tokom svih radnji koje opterećuju kolena

Koristite duboke zaštitne cipele klase S3

Poštujte važeće nacionalne propise.

Januar