Osobné ochranné pracovné prostriedky

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Používajte špeciálne ochranné pracovné prostriedky v závislosti od nebezpečenstva

Pri činnostiach zaťažujúcich kolená používajte ochranu kolien

Používajte obuv S3 do výšky členkov

Dodržujte národné predpisy.

Január