Боравене с опасни вещества

Съблюдавайте работните инструкции за опасните вещества.

Носете необходимите лични предпазни средства.

Не консумирайте храна и напитки и не пушете по време на работа.

Предпазвайте кожата си.

Спазвайте националните разпоредби.

Март