Zacházení s chemickými látkami

Dodržujte pokyny vycházející z bezpečnostních listů chemických látek

Používejte vhodné OOPP

Při práci s chemickými látkami nejezte, nepijte a nekuřte

Chraňte si pokožku vhodnými rukavicemi

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Březen