Manipulácia s nebezpečnými látkami

Dodržujte prevádzkové pokyny pri nebezpečných látkach

Používajte potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky

Počas práce nejedzte, nepite, nefajčite

Dodržujte ochranu kože

Dodržujte národné predpisy.

Marec