Pravila za bezbedan rad od opasnog dejstva električne struje

Koristite samo odgovarajuće priključne tačke

Koristite kolut za namotavanje električnih kablova

Zaštitite električne vodove od oštećenja

Nemojte da koristite oštećene električne napojne vodove

Poštujte važeće nacionalne propise.

April