Bezpečnostné zásady pri práci s elektrotechnikou

Používajte vhodné pripájacie miesta

Používajte vhodné predlžovacie káble

Chráňte káble proti poškodeniu

Nepoužívajte poškodené káble

Dodržujte národné predpisy.

Apríl