Лични предпазни средства за главата

Предпазвайте се от падащи предмети.

Помислете за очите си и използвайте предпазни очила.

Използвайте подходящи предпазни средства за защита на слуха.

При необходимост използвайте маска за защита на дихателните органи.

Спазвайте националните разпоредби.

Май