Lična zaštitna oprema (LZO) za zaštitu glave

Zaštitite glavu od mogućih udara

Mislite na svoj vid i nosite zaštitne naočare

Koristite odgovarajuću zaštitu od štetnog dejstva buke

Koristite respiratornu zaštitnu opremu kad je to potrebno

Poštujte važeće nacionalne propise.

Maj