Osobné ochranné pracovné prostriedky pre hlavu

Chráňte sa pred padajúcimi predmetmi

Myslite na svoje oči a používajte ochranné pracovné okuliare

Používajte vhodnú ochranu sluchu

V prípade potreby používajte vhodné ochranné dýchacie masky

Dodržujte národné predpisy.

Máj