Zaštita od pada s visine na gradilištu

Postaviti zaštitnu ogradu u zonama opasnosti od pada

Postaviti bočnu zaštitnu ogradu cijelom dužinom ruba

Bočne rubove osigurati čvrstom ogradom

Zaštitne ograde odmaknuti od ruba

Poštujte važeće nacionalne propise.

Lipanj