Zaštita od pada sa visine

Postavite zaštitne ograde u zonama opasnosti od pada

Pravilno postavite zaštitnu ogradu

Ogradite ivice čvrstom ogradom

Odmaknite zaštitne ograde od ivica sa kojih postoji mogućnost pada

Poštujte važeće nacionalne propise.

Jun