Bezpečné používanie pojazdnej pracovnej plošiny

Nelezte po vonkajšej strane

Dbajte na správnu bočnú ochranu

S plošinou manipulujte bez osôb stojacich na nej

Zaistite brzdy počas práce na plošine

Dodržujte národné predpisy.

August