Nebezpečenstvo prachu

Nezametajte nasucho

Prach zvlhčite vodou

Nešírte prach

Používajte stroje s odsávaním

Dodržujte národné predpisy.

September