Rad na krovovima

Radove izvoditi samo s postavljenim zaštitnim mrežama

Zabatnu stranu osigurati zaštitnom ogradom

Postaviti nosive krovne letve

Upotrebljavati samo sigurne stepenice

Poštujte važeće nacionalne propise.

Listopad