Rad na krovovima

Postavite zaštitne nadstrešnice/ mreže kad god radite na krovu

Postavite zaštitnu ogradu na zabat

Ugradite nosive krovne letve

Koristite samo stabilne stepenice

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Oktobar