Rad na krovovima

Postavite zaštitu od pada kad god radite na krovu

Postavite zaštitnu ogradu na ivicu krova

Koristite noseće krovne letve

Koristite samo stabilne stepenice

Poštujte važeće nacionalne propise.

Oktobar