Pracoviská na strechách

Pracujte iba so záchytným zariadením

Zabezpečte štítové priečelie

Osaďte laty s dostatočnou nosnosťou

Na výstup používajte bezpečné schody

Dodržujte národné predpisy.

Október