SK Mai 2023

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre hlavu Chráňte sa pred padajúcimi predmetmi Myslite na svoje oči a používajte ochranné pracovné okuliare Používajte vhodnú ochranu sluchu V prípade potreby používajte vhodné ochranné dýchacie masky Dodržujte národné predpisy. Máj

SL Mai 2023

Osebna varovalna oprema za glavo Zaščitite se pred padajočimi predmeti. Pomislite na oči in uporabite varovalna očala. Uporabite primerno varovalna sluha. Po potrebi uporabite primerne varovalo maske. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Maj

RS Mai 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) za zaštitu glave Zaštitite glavu od mogućih udara Mislite na svoj vid i nosite zaštitne naočare Koristite odgovarajuću zaštitu od štetnog dejstva buke Koristite respiratornu zaštitnu opremu kad je to potrebno Poštujte važeće nacionalne propise. Maj

RO Mai 2023

Echipament individual de protectie – protectia capului, ochilor, auzului , protectie respiratorie Protejați-vă împotriva obiectelor în cădere Protejați-vă ochii purtând ochelari de protecție Folosiți protecție auditivă adecvată Dacă este cazul, folosiți măști adecvate pentru protecția respirației Respectați reglementările naționale Mai

PT Mai 2023

Equipamento de proteção individual para a cabeça Proteja-se contra a queda de objetos Pense nos seus olhos e use óculos de proteção Use proteção auditiva adequada Se necessário, use máscaras respiratórias adequadas Cumprir os regulamentos nacionais. Maio

PL Mai 2023

Środki ochrony indywidualnej głowy Chroń głowę przed uderzeniami! Dbaj o swoje oczy! Używaj okularów ochronnych! Stosuj ochronniki słuchu! W razie potrzeby noś odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Maj

ME Mai 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) za zaštitu glave Zaštitite glavu od mogućih udara Mislite na svoj vid i nosite zaštitne naočare Koristite odgovarajuću zaštitu od štetnog dejstva buke Koristite respiratornu zaštitnu opremu kad je to potrebno Pridržavajte se nacionalnih propisa. Maj

IT Mai 2023

Dispositivi di protezione individuale per la testa Proteggiti dalla caduta di oggetti Abbi cura dei tuoi occhi e indossa occhiali protettivi Utilizza dispositivi di protezione dell’udito idonei Utilizza dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei se necessario Rispettare le normative nazionali Maggio

HU Mai 2023

Személyes védőfelszerelés a fej védelmére Védd meg magát a leeső tárgyaktól! Gondolj a szemére és használjon védőszemüveget! Használj megfelelő fülvédőt! Szükség esetén viselj védőmaszkot! Tbe az országos előírásokat! Május

HR Mai 2023

Osobna zaštitna oprema (OZO) za zaštitu glave Zaštiti se od udaraca padajućih predmeta Misliti na svoje oči i koristiti zaštitne naočale Koristiti odgovarajuću zaštitu od buke Nositi masku za zaštitu dišnih puteva kad je to potrebno Poštujte važeće nacionalne propise. Svibanj