CZ Dezember 2023

Práce ve svažitých stavebních jámách a výkopech Dodržte správný úhel svahu proti sesuvu Akceptujte volný okraj svahu Dodržujte bezpečné vzdálenosti Zajistěte bezpečný přístup do výkopu Dodržujte platné zákonné předpisy! Prosinec

CZ November 2023

Práce v oblasti otvorů a světlíků Otvory zajistěte proti pádu Využívejte mříže nebo konstrukce proti propadnutí světlíkem Světlíky na střeše zajistěte proti propadnutí Zakryjte otvory Dodržujte platné zákonné předpisy! Listopad

CZ Oktober 2023

Práce na střeše Použijte vhodné a normované zajištění proti pádu Zabezpečte střešní štít Provádějte montáž střešních latí s dostatečnou nosností Při výstupu na střechu využijte bezpečné metody a normované lešení Dodržujte platné zákonné předpisy! Říjen

CZ September 2023

Práce v prašném prostředí Minimalizujte víření prachu a využívejte mokré metody úklidu Prach skrápějte vodou Používejte odsávací a filtrační zařízení Zabraňte rozšíření prachu do okolí Dodržujte platné zákonné předpisy! Září

CZ August 2023

Bezpečná práce s pojízdnou pracovní plošinou Šplhejte vždy z vnitřní strany plošiny Instalujte správnou a bezpečnou boční ochranu Manipulujte jen s prázdnou plošinou Zajistěte plošinu proti posunutí Dodržujte platné zákonné předpisy! Červen

CZ Juli 2023

Správné držení těla Při sezení dbejte na správné držení těla Při zvedání břemen dbejte na správné postavení páteře Dodržujte platné zákonné předpisy! Červenec

CZ Juni 2023

Zajištění okrajů na staveništi proti pádu Zajistěte ochranu proti pádu dle legislativních požadavků Vytvořte správnou a normě vyhovující boční ochranu Boční ochranu stabilně upevněte Boční ochranu umístěte v bezpečné vzdálenosti od okraje Dodržujte platné zákonné předpisy! Červen

CZ Mai 2023

Zásady bezpečné práce Chraňte si hlavu před padajícími předměty Nářadí používejte ve správné a bezpečné poloze Chraňte svůj sluch používáním vhodných OOPP Nasaďte si respirátor při práci se zvýšenou prašností Dodržujte platné zákonné předpisy! Květen

CZ April 2023

Práce s elektrickými rozvody Dodržujte zásady bezpečné práce s elektrickými rozvody Zvolte vhodnou délku kabelu, nepropojujte prodlužovací kabely navzájem Používejte správné a bezpečné krytí kabelu Poškozené kabely zlikvidujte Dodržujte platné zákonné předpisy! Duben

CZ März 2023

Zacházení s chemickými látkami Dodržujte pokyny vycházející z bezpečnostních listů chemických látek Používejte vhodné OOPP Při práci s chemickými látkami nejezte, nepijte a nekuřte Chraňte si pokožku vhodnými rukavicemi Dodržujte platné zákonné předpisy! Březen