SK Mai 2023

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre hlavu Chráňte sa pred padajúcimi predmetmi Myslite na svoje oči a používajte ochranné pracovné okuliare Používajte vhodnú ochranu sluchu V prípade potreby používajte vhodné ochranné dýchacie masky Dodržujte národné predpisy. Máj

SK April 2023

Bezpečnostné zásady pri práci s elektrotechnikou Používajte vhodné pripájacie miesta Používajte vhodné predlžovacie káble Chráňte káble proti poškodeniu Nepoužívajte poškodené káble Dodržujte národné predpisy. Apríl

SK März 2023

Manipulácia s nebezpečnými látkami Dodržujte prevádzkové pokyny pri nebezpečných látkach Používajte potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky Počas práce nejedzte, nepite, nefajčite Dodržujte ochranu kože Dodržujte národné predpisy. Marec

SK Februar 2023

Používanie prenosných rebríkov Používajte bezpečnú alternatívu rebríka Umiestnite rebrík v správnom uhle Používajte dostatočne dlhý rebrík Zabezpečte rebrík proti skĺznutiu Dodržujte národné predpisy. Február

SK Jänner 2023

Osobné ochranné pracovné prostriedky Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) Používajte špeciálne ochranné pracovné prostriedky v závislosti od nebezpečenstva Pri činnostiach zaťažujúcich kolená používajte ochranu kolien Používajte obuv S3 do výšky členkov Dodržujte národné predpisy. Január

SK Dezember 2022

Správne viazanie bremien Viazané bremená prepravujte len v stabilnej polohe ťažiska. Použite viazanie bremien so štyrmi závesnými bodmi Zaistite bremeno proti pádu Neviažte bremeno drôtom Dodržujte národné predpisy. December

SK November 2022

Doprava a skladovanie prvkov debnenia Postupujte podľa pokynov výrobcu Zaistite prvky proti uvoľneniu Na debnenie sa nesmie liezť Zabezpečte stabilné skladovanie Dodržujte národné predpisy. November

SK Oktober 2022

Zabezpečenie otvorov v podlahe / v zemi Odstráňte možnosti zakopnutia Zabezpečte zakrytie otvorov Pri väčších otvoroch zabezpečte ochranu / zábradlie Dodržujte národné predpisy. Október

SK September 2022

Použitie zdvíhacích pracovných plošín Zabezpečte stabilnú podperu Neopúšťajte pracovný kôš Zabezpečte pracovisko proti nebezpečenstvu v cestnej premávke Dodržujte národné predpisy. September

SK August 2022

Tieto tri kroky robia v každodennej práci rozhodujúci rozdiel! Kým začneš niečo robiť, poriadne si to premysli. Sekundy pred každým ďalším pracovným krokom sú rozhodujúce! Premysli si ďalšie plánované pracovné kroky, dobre si ich priprav a sústreď sa na bezpečnú prácu. Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne. Rozhodni sa pre bezpečnosť – vo vlastnom záujme aj […]